Piotr Krajewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były pracownik Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście w Krakowie – aplikacja prokuratorska.

Był Dyrektorem Operacyjnym w Banku BPH SA w Krakowie oraz w Banku Pekao SA, Dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa Banku BPS SA. Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji rynku finansowego. Ekspert Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Ekspert Instytutu Copernicus. Były Prezes ACFE Polska.


Specjalizacja:

prawo gospodarcze;

prawo karne ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przestępczości w obrocie gospodarczym oraz przestępstw finansowych w bankowości i w działalności podmiotów gospodarczych;

prawo antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja;

♦ bezpieczeństwo prowadzenia biznesu – projektowanie i opiniowanie rozwiązań ograniczających straty finansowe, przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ocena ryzyk operacyjnych podmiotów gospodarczych, w tym instytucji finansowych, zarządzanie ciągłością prowadzenia biznesu;

♦ Business Continuity Management, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko strat powstałych w wyniku działań nieuczciwych klientów i pracowników, zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, procedury, rozwiązania, standardy, postępowania wyjaśniające;

bezpieczeństwo IT;

audyt bezpieczeństwa prawnego;

Compliance – informacje poufne i przestrzeganie przepisów przez podmioty gospodarcze, ochrona danych osobowych i zarządzanie nimi;

prawo bankowe;

rynki kapitałowe.Największe projekty zrealizowane przez Piotra Krajewskiego w Banku BPH S.A.:

1. Automatyzacja i informatyzacja procesów związanych z raportowaniem zagadnień przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymiany informacji pomiędzy oddziałami banku oraz Departamentem Bezpieczeństwa Banku.

2. Rozwinięcie komunikacji między oddziałami banku, a centralą za pomocą poczty e – mail (Lotus Notes) - bazy danych.

3. Wprowadzeniu telewizji cyfrowej w oddziałach wraz z centralnym monitoringiem on – line w Departamencie Bezpieczeństwa Banku.

4. Centralizacja zadań związanych z tajemnicą bankową, zarządzanie korespondencją i udzielaniem odpowiedzi do prokuratury, policji, sądów oraz organów nadzoru i kontroli.

5. Wprowadzenie monitoringu systemów produkcyjnych oraz korporacyjnych wraz z bankowością internetową.

6. Podniesienie bezpieczeństwa stacji Klientów bankowości internetowej w związku ze współpracą z firmą Microsoft (pierwsza umowa o współpracy na Świecie z Bankiem), G-Data, Panda Software.

7. Stworzenie Sekcji Dochodzeniowej w Departamencie Bezpieczeństwa Banku.

8. Wprowadzenie szkoleń e - lerning dla wszystkich pracowników banku z zakresu przeciwdziałania praniu oraz tajemnicy bankowej.

9. Opracowanie wielu wewnętrznych aktów prawnych w Banku BPH SA. (Polityki, regulaminy, instrukcje, procedury).


Krzysztof Stefański

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej instytucji rynku finansowego oraz jednostek samorządu terytorialnego. Radca prawny w Domu Maklerskim Penetrator S.A., Agencji Informacyjnej Penetrator Sp. z o.o., Krakowskim Domu Maklerskim S.A., radca prawny Urzędu Miasta Krakowa.


Specjalizacja:

prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z obrotem papierami wartościowymi, opracowywaniem prospektów emisyjnych obrotu akcjami, wyceny wartości księgowej majątku firm;

♦ przekształcenie spółek, obsługa spółek parterowych uczestniczących w programie NFI;

♦ standardy informacyjne na rynku niepublicznym, przygotowanie prospektów emisyjnych, obsługa prawna konsorcjów podmiotów uczestniczących w dystrybucji akcji, przygotowywaniem wniosków do Rady Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;

♦ przygotowywanie umów związanych z pełnieniem przez biura maklerskie funkcji sponsora emisji oraz specjalisty dla akcji;

♦ analiza prawna spółek, sporządzenie dokumentów związanych z emisją obligacji zamiennych na akcje;

♦ pozyskiwanie inwestorów, negocjacje przygotowanie i negocjacja treści umów;

prawo cywilne, prawo medyczne, prawo zamówień publicznych.Maria Agopsowicz


Biegły Rewident, nr wpisu 10540, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Świadectwo kwalifikacyjne 26103/1 Ministerstwa Finansów do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Dyplom księgowego papierów wartościowych wydany przez KDPW. Z-ca głównego księgowego w Krakowskim Domu Maklerskim S.A. w Krakowie, Główny specjalista w Biurze Maklerskim Banku BPH SA w Krakowie; Główny księgowy spółek prawa handlowego, Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zintegrowane zarządzanie systemami podatkowymi

udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych, dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych, pomoc w wyborze formy opodatkowania, sporządzanie deklaracji podatkowych, – pełny zakres, doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych, podatkowe aspekty przekształceń spółek prawa handlowego, postępowanie likwidacyjne, upadłościowe i naprawcze,

Sprawozdawczość finansowa

raportowanie finansowe, przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej, szkolenia, Pomoc w przygotowaniu różnorodnego raportowania i analiz finansowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych, opracowywanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa bilansowego i podatkowego oraz wyceny przedsiębiorstw, nadzór nad pionem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, Zbudowanie struktury finansowej i administracyjnej od początku funkcjonowania działalności operacyjnej, prowadzenie polityki finansowej spółek, przygotowywanie analiz finansowych, współpraca z firmami audytorskimi i instytucjami finansowymi, głównie bankami w celu pozyskiwania źródeł finansowania bieżącej działalności, sporządzanie bilansu i rachunku wyników

Rozliczenia Funduszy Unijnych

Nadzór nad prawidłowością rozliczania projektów oraz programów finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz programów wspólnotowych.

Zagadnienia związane z Bezpieczeństwem Systemów Teleinformatycznych


Ekspert ds. Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych;

Ekspert ds. IT, Web development, Graphic designer, Marketing & PR;

Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem Nadużyć;

Ekspert ds. Przestępstw i Nadużyć.