Specjalizacje

Bankowość i finanseKancelaria posiada doświadczenie w zagadnieniach prawa bankowego, wynikające z wieloletniego doradztwa na rzecz banków polskich i zagranicznych. Doradzamy również klientom banków przy finansowaniu projektów inwestycyjnych, począwszy od ustalenia warunków finansowania, aż do momentu zamknięcia transakcji i ustanowienia uzgodnionych zabezpieczeń. Poniższa lista zawiera jedynie część działań, które możemy Państwu zaproponować w ramach przedmiotowej praktyki:


♦ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności bankowej na terenie kraju przez podmioty z i spoza Unii Europejskiej;

♦ przygotowanie i negocjowanie umów z zakresu prawa bankowego;

♦ sporządzanie regulaminów kredytowania oraz regulaminów prawnych form zabezpieczeń wierzytelności bankowych;

♦ pozyskiwanie kredytów bilateralnych i konsorcjalnych;

♦ pozyskiwanie kredytów pod zastaw aktywów;

♦ pozyskiwanie kredytów konsumenckich;

♦ finansowanie transakcji sprzedaży;

♦ finansowanie rynku nieruchomości i obrotu handlowego;

♦ finansowanie projektów;

♦ doradztwo w zakresie rynków kapitałów dłużnych;

♦ oferty niepubliczne.Bezpieczeństwo IT

Nasza oferta w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w szczególności dotyczy:


♦ oceny bezpieczeństwa systemów WWW;

♦ oceny bezpieczeństwa punktów styku z sieciami zewnętrznymi (np. Internet);

♦ oceny bezpieczeństwa poczty elektronicznej;

♦ ocena bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych;

♦ audytu wdrożeniowego;

♦ stałej współpracy w celu osiągnięcia i utrzymania właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

♦ przeprowadzania postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia przełamania stosowanych zabezpieczeń informatycznych;

♦ innych prac z zakresu bezpieczeństwa IT.

Prawo cywilne

Pragnąc zapewnić najwyższą jakość usług, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie, oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Nasi prawnicy doradzają w przedmiocie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, w tym także umów uregulowanych jak i nieuregulowanych przez Kodeks cywilny.

Zapewniamy pomoc związaną z następującymi umowami:


♦ sprzedaży;

♦ pożyczki;

♦ o dzieło;

♦ o roboty budowlane;

♦ najmu i dzierżawy;

♦ leasingu;

♦ użyczenia;

♦ zlecenia;

♦ spółki cywilnej;

♦ darowizny;

♦ renty;

♦ dożywocia.


Nasze usługi polegają zarówno na sporządzaniu umów, jak i na negocjowaniu ich najlepszych warunków. Doradzamy w sytuacjach spornych, powstałych po zawarciu umowy. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sprawy przygotowujemy pozwy oraz reprezentujemy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania sądowego.


Świadczymy usługi zakresie związanym z prawem rzeczowym, w tym nieruchomości i inwestycji budowlanych, prawem rodzinnym i spadkowym. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a więc roszczeniami dotyczącymi stosunków między kontrahentami, niewywiązaniem się lub nienależytym wykonaniem umowy np. umów ubezpieczeniowych, umów zlecenia i umów o dzieło oraz z tzw. czynów niedozwolonych. Występujemy w sprawach o odszkodowanie za szkody na osobie związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy też błędami w sztuce lekarskiej.

Prawo gospodarcze

Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie przedsiębiorcom oraz spółkom prawa handlowego. Naszym założeniem jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych w sposób kompleksowy, z najwyższą starannością. Wieloletnie doświadczenie oraz gruntowna wiedza pozwoliły nam zyskać zaufanie i uznanie szerokiego grona Klientów. Doceniona i potwierdzona przez nich systemowość i skuteczność naszych działań daje nam motywację do ciągłego rozwoju oferowanych usług.

Zapewniamy pomoc i doradztwo na każdym etapie działalności firmy. W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, proponujemy stałą lub doraźną obsługę prawną.


W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria oferuje w szczególności:

♦ porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje odnośnie podejmowanych działań);

♦ zakładanie i przekształcenia spółek prawa handlowego;

♦ sporządzanie, weryfikację i opiniowanie umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym, pism sądowych;

♦ tworzenie i analizę opinii prawnych, statutów, regulaminów, ekspertyz specjalistycznych;

♦ obsługę korporacyjną na rzecz podmiotów gospodarczych;

♦ reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi;

♦ obecność w trakcie negocjacji z partnerami handlowymi;

♦ usługi windykacji roszczeń w trybie sądowym (postępowanie sądowe zakończone egzekucją należności) lub polubownym (mediacja);

♦ badania due diligence;


... a także szereg innych usług dotyczących regulacji określanych przez prawo gospodarcze.


Obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzi zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Dla uzyskania najlepszych efektów Kancelaria współpracuje z ekspertami różnych dziedzin (doradcy podatkowi, finansowi, rzeczoznawcy, biegli rewidenci i wielu innych).

Prawo i postępowanie administracyjne

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Uzyskujemy decyzje i przygotowujemy odwołania od decyzji zarówno organów administracji państwowej, jak i samorządowej.


Kancelaria z powodzeniem prowadzi sprawy z zakresu m. in. z zakresu:


♦ prawa budowlanego;

♦ prawa geodezyjnego;

♦ ochrony środowiska;

♦ legalizacji pobytu cudzoziemców i nabywania przez nich nieruchomości;

♦ planowania i zagospodarowania przestrzennego;

♦ prawa mieszkaniowego i spółdzielczego, w tym dotyczące wykupu lokali mieszkalnych, egzekwowania praw lokatorów, eksmisji czy też egzekucji należności czynszowych.


Nasze działania obejmują m.in.:

♦ sporządzanie wniosków;

♦ sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;

♦ sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje ostateczne;

♦ reprezentowanie przed organami administracyjnymi I i II instancji;

♦ reprezentowanie przed sądami administracyjnymi I i II instancji;

♦ kierowanie wniosków o zmianę, sprostowanie decyzji, o wznowienie postępowania.


Prawo karne

Kancelaria, bazując na wieloletnim doświadczeniu oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących prawa karnego.Dzięki dotychczasowej praktyce w prowadzeniu spraw w tej dziedzinie zapewniamy naszym Klientom najwyższy poziom usług adwokackich, świadczonych zarówno w siedzibie kancelarii jak również w miejscu osadzenia Klienta, podczas udzielania porad prawnych a także podczas reprezentowania naszych Klientów.


Kiedy zwrócić się o pomoc?

W naszej praktyce zawodowej w obszarze tematów związanych z prawem karnym zajmujemy się przede wszystkim:


1. Szeroko rozumianymi sprawami karnymi, tj. obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych, jak i oskarżonych, skazanych, a także osób pokrzywdzonych przestępstwem.


2. Prawem karnym wykonawczym, tj. sporządzaniem wniosków i kompleksowym prowadzeniem postępowań w zakresie:

♦ odroczenia wykonania kary;

♦ przerwy w karze pozbawienia wolności;

♦ warunkowego przedterminowego zwolnienie;

♦ ułaskawienia;

♦ wyroku łącznego;

♦ odbywania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego;


3. Sprawami o wykroczenia.


4. Prawem karno-skarbowym, w tym przestępstwami i wykroczeniami skarbowymi przeciwko:

♦ obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji;

♦ obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;

♦ obrotowi dewizowemu;

♦ organizacji gier i zakładów wzajemnych.


W sprawach związanych z prawem karnym naszym Klientom oferujemy naszym obronę i opiekę prawną na wszystkich etapach postępowania karnego.


Kancelaria zapewnia także wsparcie prawne po uprawomocnieniu się orzeczeń sądowych.

Prawo pracy

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi pracodawców - spółek i osób fizycznych. Doradzamy w sytuacjach grupowych zwolnień pracowników oraz przygotowujemy związaną z tym procesem strategię i dokumentację. Mając na względzie interesy wszystkich stron rozwiązujemy spory pracownicze oraz prowadzimy negocjacje z związkami zawodowymi. Sporządzamy:


♦ umowy o pracę;

♦ umowy o zakazie konkurencji;

♦ kontrakty menadżerskie;

♦ umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie;

♦ umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło);

♦ systemy wynagrodzeń i świadczeń.


Doradzamy również pracownikom. Pomagamy rozwiązać spory powstałe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, czy też z ustaleniem istnienia stosunku pracy. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z finansami - zaległymi wynagrodzeniami, ekwiwalentami. Posiadamy bogate doświadczenie związane z dochodzeniem odszkodowań za wypadki przy pracy.


Windykacja należności

Działania windykacyjne przeprowadzane przez Kancelarię maja na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie czasu przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi.


Wyróżnia nas poparta wieloletnim doświadczeniem, doskonała znajomość specyfiki działań polubownych oraz postępowań sądowych i egzekucyjnych prowadzonych z udziałem naszych Klientów. Doradzamy zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym.


W ramach działalności Kancelaria świadczy usługi w oparciu o założenia przedstawione przez Klienta i obowiązujące przepisy prawa.


Kancelaria zapewnia skuteczne przeprowadzenie kompleksowego procesu windykacji należności, począwszy od działań polubownych, poprzez mediację, postępowanie sądowe, postępowanie egzekucyjne, kończąc na długoterminowym monitoringu wierzytelności po ewentualnej, bezskutecznej egzekucji. Prowadzone przez nas postępowanie windykacyjne ma kilkuetapowy charakter.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksowe doradztwo na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Doradzamy zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym. Wszelkie nasze działania są podejmowane w sposób profesjonalny, z uwzględnieniem interesów naszych Klientów, których reprezentujemy na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia, jak również podczas realizacji umowy.


W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi w szczególności:


♦ doradztwo dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzania przetargów, w tym m.in.:

- sporządzanie ogłoszenia o przetargu,

- sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- dokumentowanie przeprowadzonego postępowania przetargowego,

- analiza ofert;

♦ ustalanie wzorców umowy w sprawie zamówienia;

♦ pomoc dla zamawiających w zakresie przygotowania aktów ustalających zasady wewnętrznego procedowania;

♦ pomoc dla wykonawców obejmująca wszystkie etapy postępowania;

♦ przygotowywanie protestów;

♦ sporządzanie odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

♦ reprezentacja Klientów przed UZP oraz sądami.

Prawo przewozowe

W ramach praktyki Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą przedsiębiorstw działających na rynku branży transportowej. Oferujemy pomoc prawną przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z wykonywaniem usług przewozu i spedycji. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikłych z prowadzenia działalności transportowej.


W zakres naszych usług wchodzi:


♦ doradztwo w zakresie prawa przewozowego i Konwencji CMR;

♦ bieżące doradztwo przedsiębiorstw działających w sektorach transportu drogowego i kolejowego;
♦ reprezentowanie przedsiębiorstw związanych z sektorem transportowym przed urzędami państwowymi i samorządowymi;

♦ dochodzenie roszczeń z umowy przewozu towarów i z umowy spedycji;

♦ doradztwo w zakresie prawa pracy w związku z prowadzeniem działalności transportowej;
♦ obsługa roszczeń związanych z usługami transportowymi;
♦ doradztwo w zakresie prawa przewozowego i Konwencji CMR.